Utvecklingsmål läsåret 2018–19 Engelska Förskolan.

Målen för verksamheten är att tillgodose alla barns olika behov. Att bedriva en trygg och glädjefull verksamhet som ger förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Barnen ska bli bemötta av ett leende på morgonen och alla ska känna sig välkomna. Barnen ska på ett tryggt och tydligt sätt introduceras till engelska språket och de som är engelsktalande ska på samma sätt bli introducerade till det svenska språket. Vi vill ha en hälsosam förskola där vi lär barnen om hur de på bästa sätt tar hand om sig själva och varandra. 

Vi kommer även i år arbeta med ett gemensamt tema. I år har vi valt temat: Naturen.

IMG_5136.JPG

Vi har valt att utveckla områden som vi dels utifrån svaren från brukarundersökning såg att vi kunde förbättra, men också vad vi har sett behov av bland barnen i verksamheten.

Därför har vi valt:

 • Språk

 • IKT (information och kommunikations teknik)

 • Rörelse

Språk

Bakgrund

Vi har jobbat ganska mycket med språk och språkinlärning. Förra året hade vi som ett av våra mål att ”synliggöra hur vi arbetar med språk”. Vi tycker att språk och kommunikation är så viktigt och att barn ofta får svårigheter med andra saker om inte språket utvecklas positivt. Vi tycker även det är extra viktigt eftersom vi är en tvåspråkig förskola och därför bestämde vi att ha språkmål även i år. Vi har haft en pedagogisk språkgrupp, en språkplan som vi tillsammans har utvecklat, vi har pratat mycket om hur vi ska arbeta konkret med barnen. Vi har erfarenhet av barn med språkförseningar och vi vill bli riktigt bra på att möta dem på rätt sätt. Vi vill förstå vad som är vad. Detta läsår vill vi därför i språkgruppen fokusera mer på språkförseningar och språkstörningar. Ett av våra mål är att utveckla material och arbetssätt för att kunna bli bättre på detta.

Mål (vart ska vi?)

Lära oss mer om hur vi kan stötta barn med språkförseningar/språkstörning.

Vi ska jobba fram gemensamma rutiner och arbetssätt som vi ska använda oss av.

Metod (Hur gör vi?)

Vi ska införa som rutin att arbeta med bilder i alla barngrupper.

Vi ska arbeta med TAKK

Vi ska arbeta med material som vi fått från logopeden och införa detta i alla grupper.

Jobba fram gemensamma rutiner och förhållningssätt så att vi på bästa sätt kan stötta barnen

Vi ska använda en tecken app

Vi har tidigare haft flera pedagoger som har gått kurser i TAKK och i höst kommer ytterligare en gå en kurs.

 

IKT

Bakgrund

IKT är det område som vi har haft lägst nöjdhet i vår brukarundersökning i. Detta beror inte på att föräldrarna har varit missnöjda, utan mer hur frågorna har varit formulerade. Nu är det nya tider och det blir viktigare att alla barn ges förutsättningar för att kunna använda IT som ett verktyg (inte som sysselsättning). Vi har därför skapat en IKT grupp som en av våra pedagogiska grupper detta läsår. Varje avdelning har en IT-pedagog som representant och bildar tillsammans med förskolechefen IKT-gruppen. Vi har också två IKT pedagoger på förskolan. Deras uppgift är att vara ansvariga för IKT rent praktikt på förskolan, både genom att stötta pedagogerna i IT frågor,men även vara ansvariga för förskolans tekniska utrustning.

 

Mål (Vart ska vi?)

Vi vill rusta barnen för det moderna samhället. Vi vill på ett lustfyllt sätt få dem att förstå hur de kan använda IT som ett pedagogiskt hjälpmedel. Vi vill att det för barnen ska bli ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi jobbar med naturen som tema och tar in IT i temat och även tvärtom kopplar de andra delarna tex matematik med IT.

 

Metod (Hur gör vi?)

Vi har tillsatt en IKT-grupp med en representant från varje avdelning. I gruppen kommer vi sätta mål och bestämma om vad vi behöver köpa in. Vi ska också besluta vilka appar vi ska köpa in.

Se vår IKT plan.

 1. Pedagogerna måste veta hur och vad de gör. Delta i  fortbildning vid behov.

 2. Inköp av boken ”Surfplattan som pedagogiskt verktyg”Elisabeth Wahlström(Natur&Kultur)

 3. Programmering: introducera enkel programmering- Målen bryts ner i de olika åldersgrupperna

 4. Beställa 2 styck Blue-Bot

 5. QR koder. Skapa ett interaktivt bibliotek som ett komplement till de fysiska böckerna. Detta ger oss möjlighet att tex. ”läsa” böcker på alla modersmål (samarbete med föräldrar om eventuellt innehåll).

 

IMG_5135.JPG

Rörelse

Bakgrund

Barn sitter stilla alltmer, samtidigt som vi ser att barnen behöver träna sin motorik. Vi vet att en inte helt fungerande motorik kan skapa koncentrationssvårigheter mm hos barnen. Därför vill vi att ett av våra mål ska vara rörelse.

Mål (var ska vi?)

Vi vill uppmuntra barn till rörelse, samt bli bättre på att hjälpa barn hur de kan träna sin motrik. Vi vill lära oss mer om hur vi kan göra konkreta träningsprogram.

Metod (Hur gör vi?)

 1. Vi kommer gå till skogen varje vecka. Där barnen får springa, klättra och balansera i kuperad terräng.

 2. Vi kommer fortsätta med ”Dansskolan” och yoga

 3. Vi har bokat in en föreläsning av Karin Rosvall 7/1 om hur man jobbar med motoriken mer medvetet då barn har svårigheter.

 4. Vi kommer också ha en föräldrakväll med en inspirations föreläsning av en förälder om hur det är att vandra med barn. Tips om leder och lite andra tips och trix.

 

Ny läroplan juni 2019

Vi kommer även att jobba med att sätta oss in i den nya läroplanen under året.

 

1/10 Brandutbildnig

1/3 HLR-utbildning